تبلیغات
پرتال طراحی معماری - فضاهای نمایشگاهی
پرتال طراحی معماری
همه چیز در مورد معماری

مدیر وبلاگ : فرزاد

فضاهای نمایشگاهی

یکشنبه 9 اسفند 1388  ساعت: 06:44 ب.ظ

نوع مطلب :مقالات آموزشی ،ضوابط طراحی ،

نظرات() 

فضاهای نمایشگاهی

 

 نمایشگاه پدیده ای بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه ی انبوه کالا در سده ی نوزدهم ظهور کرد.آنچه به عنوان نمایشگاه مد نظر است خاستگاه وضرورت های پیچیده این دوران ومابعد آن را دربر میگیرد.در عصر مدرن مکان وفضا باز تعریف شدونسبت آن با زیست جهان انسان وفناوری در کانون توجه قرار گرفت.بر این اساس معماری وساختار بصری نمایشگاه در روزگار حاضر کارکرد های متنوعی دارد که حول کنش ارتباطی در عرصه های مختلف حیات بشری متمرکز شده است.

 

فضاهای نمایشگاهی

 نمایشگاه پدیده ای بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه ی انبوه کالا در سده ی نوزدهم ظهور کرد.آنچه به عنوان نمایشگاه مد نظر است خاستگاه وضرورت های پیچیده این دوران ومابعد آن را دربر میگیرد.در عصر مدرن مکان وفضا باز تعریف شدونسبت آن با زیست جهان انسان وفناوری در کانون توجه قرار گرفت.بر این اساس معماری وساختار بصری نمایشگاه در روزگار حاضر کارکرد های متنوعی دارد که حول کنش ارتباطی در عرصه های مختلف حیات بشری متمرکز شده است.


بیش از یکصدوپنجاه سال از نمایشگاه هاید پارک لندن که سرآغاز به نمایش در آوردن جهان تکنولوژیک بود میگذرد.در ایران نیز فضاهای نمایشگاهی سنت وسابقه ای چهل _پنجاه ساله دارند.وسالانه صدها نمایشگاه مختلف در سطوح شهری استانی ملی _بین المللی در کشور برگزار میگردد که به رغم تفاوت های ماهوی به لحاظ ارائه ی کالا ساختاری یکسان شبیه سازی شده دارند.دلیل عمده این فرآیند یکسان ساز این است که ما جز چند نمونه ی استثنایی نمایشگاه به مفهوم مدرن وپسامدرن نداریم.
پرسش هایی مانند:مردم چگونه در فضا حرکت میکنند؟در فضا چه رخ میدهد؟تجربه ی فرد در مواجهه با محیطی فیزیکی چه مراحلی دارد وچگونه بنا از وقایع درون یا اطراف خود اثر میپذیرد؟
در خصوص فضاهای نمایشگاهی به نظر میرسد در ابتدا دو مفهوم فضا ونمایش بایستی تعریف شوند.تعریف فضا امری نسبی است و در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد.بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد تعاریف زیادی از فضا وجود دارد.مثلا کیفیت تهی بودن وبزرگ بودن به نحوی که بتوان در آن آزادانه حرکت کرد.فضا معمولا با تقابل ومحک زدن با یک ماهیت مادی دارای شکل بعد وتوده دارای جرم ادراک میشود.
مفهوم نمایش نیز بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد عبارتست از نشان دادن چیزی در یک مکان عمومی برای مردم برای لذت بردن آنها ویا برای اطلاع رسانی وآگاه کردن آنها.اما واژه ی به معنای "نمایش چیزی که معمولا مخفی است بیان حقیقت در مورد یک شخص یا یک موقعیت ونمایش آن"وبه معنای توصیف کامل یک تئوری یا نظریه طرح وهم چنین مناسبتی که مردم مشاغل وغیره کالا های خودرا به نمایش یا فروش میگذارند تعریف شده است.
فضای نمایشگاهی در نیجه جایی است که درآن نمایش نوآوری خلاقیت تکنولوژی وفناوری جدید تجارت ورقابت برای نمایش یا فروش عمده ای بازی میکند.
به نظر میرسد در رابطه با فضای نمایشگاهی از چند منظر میتوان بحث کرد که شامل عملکرد ومکانیت استفاده کاربران قرارگیری آن در بافت وزمینه شهری فرم وساخت ومقیاس واندازه میشود.
اولین نکته ای که باید در فضاهای نمایشگاهی دخیل باشد مکانیت ومکان گزینی آنها در بافت شهری یا منطقه است.
دوم_نقش وعملکرد این فضاها وویژگی هایی که آنها را از سایر عملکرد های شهری متمایز میکند
سوم_ترکیب بندی وعناصر متشکله این فضاها (بیرونی)وارتباطات فضایی (درونی)آنها که شامل هر دو فرم وعملکرد است
چهارم-خمیر یا مفهوم وروح طراحی فضا های نمایشگاهی
پنجم_تاثیرات محیطی این فضا ها بر پیرامون وبستر خود
ششم_تاثیرات فناوری جدید وبرتر در هر دوره در نقش وعملکرد طراحی وساخت این بناها
زمینه های تاریخی_اجتماعی پیدایش فضاهای نمایشگاهی:
اصلی ترین نقش فضای نمایشگاهی این بود که آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در زمینه ی نوع مواد مصالح مصنوعات ومحصولات وتجهیزات صنعتی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی در هر دوره به دست آمده است را برای تجارت واستفاده در اختیار بازار قراردهد.از این منظر طراحی وساخت یک فضای نمایشگاهی به عنوان اولین فرصت برا یتجلی بخشی به توان تکنولوژیک مطرح میشود.ومکانی برای بازتاب امکانات وتوان تکنولوژیک در تولید مواد ومصالح وشیوه های ساخت در خود این فضاها شکل میگیرد.این فرآیند کالبدی را فراهم میکند که مناسب ودر خور یافته های تکنولوژیک در سایر رشته های علمی وصنعتی باشد وآرمانشهر انسان تکنیک محور را متجلی سازد.
اهداف عمده در طراحی و ساخت فضاهای نمایشگاهی:
اهداف عمده وپایه ای در طراحی فضاهای نمایشگاهی رامیتوان به صورت زیر بیان کرد.نوآوری در مواد ومصالح ساخت -کاهش ماده ی ساختمانی وافزایش فضا با شیوه های مدرن وخلق آینده.این فضاها همواره مبتنی بر نوآوری هستند.تولید وارائه مواد ومصالح ساختمانی ارائه ی طراحی وشیوه ها وتکنیک ها ی ساختمانی خلق فرم های جدید معماری (که خود تابعی از امکانات تکنولوزیک)ونیز بهره برداری اقتصادی از فضا که از اهداف اصلی عملکردی این فضاست مواردی از این گونه نوآوری ها قلمداد میشوند.
ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی:
فارغ از اینکه فضاهای نمایشگاهی در چه محیطی طراحی وساخته شده اند در سال های اولیه پیدایش وحتی در فر آیند توسعه ی فرم وعملکرد این فضاها میتوان برخی مشخصات بارز را استنتاج کرد:
۱) آینده محوری در برابر سنت گرایی
در طراحی معماری وساخت فضای نمایشگاهی نه تنها اصراری بر پیوند با گذشته دیده نمیشود که در تقابل باآن به صورت حریصانه ای آینده پردازی وسعی در نگاه وتکیه به آینده وواقعیت بخشی به آن دیده میشود .لذا در طراحی این فضاها یه طور فزاینده ای با سعی در کاهش توده وافزایش وانباشتگی فضا روبه رو هستیم.فضای مکانیکی سر پوشیده وسیعی که انسان در آن دستاوردهای تعکنولوژیک خود برای عدم وابستگی اش به طبیعت ویا برتری اش را برآن به نمایش میگذارد.
۲) تولید انبوه ومجموعه ای در برابر ساخت سنتی:
لوکوربوزیه در طراحی غرفه ی فرانسه در نمایشگاه سان فرانسیسکو
۱۹۳۴ با انتفاد از شیوه های سنتی ساختمان اظهار داشت :"نمایشگاه های قرن اخیر به سطح یک کعکاری غیر منطقی سقوط کردند به طوری که به بیننده تصور خیالی یک کاخ یا خانه ی واقعی را میدهند.ولی فکر میکنم که باید سنت نمایشگاه های قرن نوزدهم را دنبال کنیم (نمایشگاه آهن وشیشه)خلق یک فضای قابل نمایش که دعوت به تماشا بکند وهمزمان با ارضائ جمعیت احساس وهیجان معماری رانیز به آنها عرضه کند یا در حل مسائل نمایشگاه صداقت به کار رود.
موقتی در برابر دایمی بودن
برعکس ساختمان های رایج که برای اهداف دائمی ساخته میشوند.این نکته حائز اهمیت است که در طراحی این فضاها مسئله ی متحرک بودن وقابلیت جابجا یی نصب سریع وقابلیت جمع شدن وواسازی آن نقش اساسی ایفا میکند بنا بر این روش طراحی وفرم دهی این فضاها کاملا متفاوت ومتمایز از ساختمان های رایج است.
ساختمانهای نمایشگاهی تغییر پذیرند دارای مدولاسیون مشخص ودر بسیاری از موارد قابل تکثیرند.
میتوانند در زمینه های متفاوت سر همبندی شوند واز آنجا که ارتباط زیادی با بستر ندارند به جز فناوری ومهندسی تداعی کننده ی بوم فرهنگ ونظایر آن نیستند.اما به طرز واضح وروشنی بیانگر ونماینده ی مسائل اجتماعی محسوب میشوند وهر یک از جوامع غربی سعی در بازتاب ونمایش توانایی ها وبرتری های خود بر دیگران در زمینه کسب تکنولوژی دارند.
۳) تکنولوژی در برابر فرم:
در طراحی فضاهای نمایشگاهی محصولات ومصنوعات باقابلیت های بسیار محدودی از نظر شکل دهی وحالت پذیری همراهند. هنرکاردست روی آنها انجام پذیر نیست وبه صورت تولید انبوه از کارخانه به مقصد حمل میشود.
این محدودیت ها در دستاوردهای تکنولوژیک در ادامه خود توانایی طراح در طرحی وخلق فرم های جدید وبدیع را محدود مینماید.ودر بسیاری از مواقع به خلق فرم های تکراری ویکنواخت وتحمیلی منجر میشود.
۴) بروتالیزم در برابر آرامش بصری:
با توجه به صنعتی بودن عناصر سازندهی این فضاها ترکیب حجمی وفرم حاصله در فضای نمایشگاهی معمولا دارای روحیه خشن وخشکی است.از آنجا که دارای دوران اخیر شاهد غلبه ی صنعت وتکنولوژی بر طبیعت بوده است استاندارد شدن تولید وفرم مصالح به نوعی خداحافظی باطبیعت شمرده میشود.این امر مورد نکوهش برخی از معماران طبیعت قرار گرفت.راسکین این نوع طراحی را مترادف با غلبه ی مهندسی معماری خداحافظی باطبیعت وبه صدا درآوردن ناقوس مرگ هنر توصیف کرد.
اوج تکامل ایده ی انسان صنعتی از نظر خلق فضاهای مدرن وبریده از طبیعت رادر مرکز پمپیدو که در سال های هفتاد میلادی نه با هنر مندی به مفهوم کلاسیک آن که با صنعت گری وفن سالاری تمام طراحی وساخته شد میتوان مشاهده کرد.

زهرا غیورنوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:--

Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Superb information. Many thanks.
cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg buy order generic cialis online cialis efficacit generic low dose cialis preis cialis 20mg schweiz click now cialis from canada canadian discount cialis enter site very cheap cialis costo in farmacia cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:45 ب.ظ

Regards, A good amount of facts.

prezzo di cialis in bulgaria cialis savings card cialis 5 mg buy cialis qualitat prix de cialis buying brand cialis online legalidad de comprar cialis we use it 50 mg cialis dose can i take cialis and ecstasy cialis 05
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:11 ق.ظ

Whoa tons of beneficial data.
we recommend cheapest cialis i recommend cialis generico cialis 5 mg buy cialis cipla best buy tadalafil 20mg cialis rckenschmerzen cialis generisches kanada prix de cialis cialis rezeptfrei cialis arginine interactio
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:21 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis kaufen bankberweisung tadalafil 10 mg cost of cialis per pill viagra vs cialis cialis 20 mg best price cialis vs viagra buy cialis cheap 10 mg cialis patent expiration click here take cialis cialis pills in singapore
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 08:49 ب.ظ

With thanks, A lot of info!

wow cialis tadalafil 100mg cialis therapie buying cialis on internet cialis tablets cialis manufacturer coupon cialis online holland cialis generic generic cialis pro cialis for sale south africa acheter cialis kamagra
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 09:57 ق.ظ

Valuable information. Cheers!
price cialis best pastillas cialis y alcoho il cialis quanto costa discount cialis cialis online cialis for daily use brand cialis generic cialis super kamagra achat cialis en itali preis cialis 20mg schweiz
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 10:07 ب.ظ

Appreciate it! Numerous facts!

cialis generico milano generic cialis at the pharmacy we like it safe cheap cialis 200 cialis coupon buy cialis sample pack generic cialis enter site natural cialis cialis kamagra levitra can i take cialis and ecstasy rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Thanks. I enjoy it.
cialis online nederland buying cialis on internet cialis 10 doctissimo cialis per paypa cialis super acti cialis canadian drugs are there generic cialis low dose cialis blood pressure wow cialis tadalafil 100mg female cialis no prescription
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 09:36 ب.ظ

Valuable posts. Kudos!
rx cialis para comprar achat cialis en suisse bulk cialis cialis 5 mg schweiz order generic cialis online enter site 20 mg cialis cost tadalafil 10 mg tadalafil 20mg buy generic cialis cialis diario compra
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 08:49 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis vs viagra cialis prezzo al pubblico safe dosage for cialis order generic cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis reviews how does cialis work cialis 5 mg scheda tecnica cialis kamagra levitra cialis online
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 09:47 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
wow cialis 20 look here cialis order on line cialis 5 mg buy cialis e hiv generic cialis levitra sublingual cialis online buy online cialis 5mg cialis rezeptfrei cialis rckenschmerzen can i take cialis and ecstasy
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:35 ق.ظ

Kudos. I appreciate this.
cialis online nederland best generic drugs cialis tadalafil 5mg cialis australian price generic cialis levitra buy online cialis 5mg cialis 5 mg para diabeticos prix cialis once a da we use it cialis online store cialis 5 mg
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 09:17 ب.ظ

You have made your stand pretty effectively..
the best choice cialis woman cialis from canada cialis efficacit cialis name brand cheap cialis in sconto where to buy cialis in ontario click now cialis from canada generic cialis in vietnam rx cialis para comprar achat cialis en europe
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:22 ق.ظ

You said it perfectly.!
order a sample of cialis cialis uk next day cialis pills boards best generic drugs cialis comprar cialis navarr cialis en 24 hora cialis sicuro in linea we recommend cheapest cialis weblink price cialis cialis daily reviews
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:21 ب.ظ

You actually said this very well.
cilas cialis flussig cialis canada on line if a woman takes a mans cialis are there generic cialis low dose cialis blood pressure cialis generico lilly cialis 5 mg para diabeticos 5 mg cialis pharmacie en ligne buy generic cialis
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:47 ق.ظ

Valuable stuff. Thanks.
cialis australia org cialis 5 mg funziona cialis 5 mg buy cialis usa cost tesco price cialis cialis et insomni cialis rezeptfrei sterreich ou trouver cialis sur le net cialis for sale south africa cialis rezeptfrei sterreich
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:08 ب.ظ

You suggested that fantastically!
cialis 200 dollar savings card 5 mg cialis coupon printable buy online cialis 5mg cialis en mexico precio safe site to buy cialis online cialis 5mg billiger cialis kaufen wo safe site to buy cialis online opinioni cialis generico cialis patent expiration
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:13 ق.ظ

You said it fantastically.
cialis 20 mg cost cialis price thailand cialis et insomni side effects for cialis order generic cialis online cialis 20mg preis cf we use it cialis online store legalidad de comprar cialis look here cialis cheap canada cialis venta a domicilio
buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 02:54 ب.ظ

Well expressed of course! !
free generic cialis legalidad de comprar cialis tadalafil generic cialis 10mg prix pharmaci cialis 10 doctissimo tadalafil cialis online the best site cialis tablets cialis coupon generico cialis mexico
canadian pharcharmy online
یکشنبه 1 مهر 1397 12:56 ب.ظ

Wonderful information. Thanks a lot!
most reliable canadian online pharmacies pharmacy canada canadian pharmacies-24h canadian pharmacy viagra canadian pharmacy no prescription canada online pharmacies legitimate canadian pharmaceuticals nafta canada online pharmacy online pharmacy canada drug pharmacy
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:15 ق.ظ

Perfectly spoken really! .
cialis soft tabs for sale online cialis cialis name brand cheap buy cialis online nz generic cialis review uk link for you cialis price dosagem ideal cialis walgreens price for cialis cialis prezzo di mercato cialis pills boards
http://cialisvi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:47 ب.ظ

You revealed it wonderfully!
cialis wir preise preis cialis 20mg schweiz cialis generico milano viagra vs cialis safe site to buy cialis online cialis generic price cialis wal mart pharmacy cialis dose 30mg miglior cialis generico achat cialis en itali
Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:19 ق.ظ

Superb postings. Thank you.
buy viagra online germany viagra uk buy buy viagra from india uk viagra online buy soft viagra can you buy viagra at the store safe to buy viagra online buy viagra cheapest viagra buy viagra pharmacy online viagra where to buy viagra cheap
order generic viagra cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:54 ق.ظ

Kudos, I enjoy this!
cialis online cheap cialis cialis manufacturer coupon compare prices cialis uk prices on cialis 10 mg cialis pills price each cialis online nederland cialis generico postepay overnight cialis tadalafil where cheapest cialis
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:19 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
rx cialis para comprar cialis flussig cialis with 2 days delivery cialis generico postepay generic cialis cialis uk buy original cialis no prescription cialis cheap buy name brand cialis on line cialis 10 doctissimo
chocolate
شنبه 15 اردیبهشت 1397 09:04 ب.ظ
I got this website from my pal who told me regarding this web
site and at the moment this time I am visiting
this web site and reading very informative posts here.
Viagra coupon
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:13 ق.ظ

You've made your point.
viagra to buy online uk buy viagra super active buy viagra sildenafil buy viagra plus buy viagra online without prescription uk buy viagra without viagra pills buy viagra with prescription buy viagra uk pharmacy where can i buy viagra cheap
Buy cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:58 ق.ظ

You actually explained it fantastically.
when will generic cialis be available low dose cialis blood pressure cialis tablets for sale look here cialis cheap canada cialis in sconto cialis pills boards click here to buy cialis when will generic cialis be available generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg best price
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:11 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis from canada cialis para que sirve cialis generico buy cialis online legal buying brand cialis online side effects of cialis cialis online nederland cialis venta a domicilio venta cialis en espaa tesco price cialis
best supplement insurance plans
یکشنبه 14 آبان 1396 03:28 ق.ظ
پست عالی من این وبلاگ را به طور مداوم بررسی کردم و من تحت تاثیر قرار گرفتم!
اطلاعات فوق العاده مفید به خصوص آخرین بخش :) من برای اطلاعات مانند
زیاد. من برای مدت طولانی به دنبال این اطلاعات خاص بودم.
سپاس و موفق باشی.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکدونی

صفحات جانبی

نظرسنجی

  • مطالب سایت چگونه است؟

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو


Powered by WebGozar

abzarak.com