تبلیغات
پرتال طراحی معماری - معماری نئوکلایسک
پرتال طراحی معماری
همه چیز در مورد معماری

مدیر وبلاگ : فرزاد

معماری نئوکلایسک

سه شنبه 20 بهمن 1388  ساعت: 11:54 ب.ظ

نظرات() 

معماری نئوکلایسک

فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغربزمین را تشکیل می دهد و طی دوهزار سال گذشته همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی وکالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است . معماری غرب نیز از این امر مستثنا نبوده ومعماری کلاسیک پیوسته در کلیه تاریخ مغرب زمین مطرح بوده است .
کلاسیک که در پیبیش از نیم قرن تفوق معماری مدرن از اوایل اخیر مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود ، بتدریج بعد از انتقاداتی که به سبک مدرن شد ، خصوصا بعد از نمایشگاهی در لندن بهنام نابودی خانه های حومه شهر در سال
۱۹۷۵ ، مجددا به صورت یک سبک مهم که می تواندپاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد مطرح شد .
معماران نئو کلاسیک همچون معمارانپست مدرن توجه به گذشته دارند ولی یک اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخوجود دارد . معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی از نظرآنها عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود . لذا آنها تاریخ فرهنگی و کالبدی وهمچنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهند .
منتها این نمایش به صورت تقلید از موارد فوق نیست ، بلکه آنچه که به هویت یک ملتمربوط است در ساختمانهای آنها به روز در می آید و بر اساس شرایط زمانی و مکانیبصورت جدید و امروزی شده ظاهر می شود . لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات ، رنگ ها و عملکردهای نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند .
ولی معماراننئوکلاسیک همچون کوینلن تری انگلیسی ( یکی از مهمترین نظریه پردازان سبک نئوکلاسیک)معتقدند که " نظم های کلاسیک الهاماتی آسمانی و مقدس هستند " پس تغییر دادن آنهاصحیح نیست و هر تغییری در آنها باعث تبدیل شدن کمال به نقصان می شود . آنها دلیلجاودانگی معماری کلاسیک را همین می دانند . از نظر معماران نئوکلاسیک ، سبک پستمدرن یک مد است زیرا در این سبک اصول جاودانه معماری کلاسیک با طبع ، نظر و منطقزمینی تغییر داده شده است .
معماران نئوکلاسیک ، سبک مدرن را نیز سبکی قابل قبولنمی دانند ، چنانچه کوینلن تری گفته : " مدرنیسم پرهیز از هر روشی است که کارکردداشته است . " لذا معماران نئوکلاسیک ، گذشته و خصوصا معماری کلاسیک را منبع الهامخود می دانند و معماری کلاسیک و یا سنتی را به همان گونه که از نظر کالبدی بوده ،برای احتیاجات امروزه طراحی می کنند . منتها باید توجه داشت که در داخل این فرم هایتاریخی ، کلیه وسایل رفاهی امروزی تدارک دیده شده است .
اگر خواسته باشیم در یکجمله این سبک را تعریف کنیم ، می توان گفت : ساختمان نئوکلاسیک ، پوسته ای کلاسیکبرروی امکانات مدرن است .
کوینلن تری سوال می کند که " چرا مصالح قدیمی صدها سالعمر می کنند ولی مصالح جدید چنین نیست و یا چرا ساختمان های قدیمی دلپذیر هستند ولیساختمانهای جدید این طور نمی باشند ... ما در جامعه مصرفی زندگی می کنیم ، از منابعزمین استفاده می کنیم و ضایعات را بر جای می گذاریم ... شیوه های ساختمان های سنتینه تنها از نظر زیست اقلیمی صحیح تر می باشند ، برای این که مصالح طبیعی به جایمصالح مصالح مصنوعی استفاده می کنند ، بلکه همچنین این مصالح با روح و روان انساننیز سازگار تر است . "
لئون کریر ، معمار اهل لوکزامبورگ ، از دیگر معماران مهم این سبک است . به گفتهوی " نئوکلاسیک گزینه ای در مقابل مدرنیسم نیست ، بلکه در تضاد با مدرنیسم و درمقابل جامعه مصرف گرایی است که آن را حمایت می کند . " او روش ها و مصالحی که نمادمدرنیسم است مانند استاندارد کردن ، پیش ساختگی ، فولاد ، بتن و شیشه را به عنواننشانه های تصنعی از یک حکم جزمی فراگیر می داند که هنوز سعی می کنند انحصاری باشد وهر آنچه که مطابق آن نیست حذف کنند .
راب کریر ، برادر لئون ، که اونیز ازمعماران سبک نئوکلاسیک محسوب می شود بر این نظر است که شهر های انسان مدار سنتی دراروپا در اثر دو واقعه در قرن بیستم ، یعنی جنگ و مدرنیسم ، از بین رفتند و جایآنها را شهرهای امروزین گرفتند که سنخیتی با انسان و خصوصیات روحی و فیزیکی اوندارند .
معماران این سبک ، معماری کلاسیک را یک معماری لایزال . بی زمان می دانند . اصولاین معماری همانند نظم ، تناسبات ، تقارن ، هماهنگی و کمال که در زمان یونان باستانبرای خانه خدایان طراحی شده بود اصولی جاودانه است . خدایان یونان باستان ، خدایانیبودند انسان گون در حد نهایت زیبایی ، کمال و جاودانگی .
لذا خانه آنها نیز میبایست دارای همین خصوصیات می بود . بدین لحاظ معماری کلاسیک نیز می بایست یک معماریبدون نقص و ایراد باشد . معبد پارتنان (
۴۴۷- ۴۳۸ ق . م ) در آتن که می توان آن رانماد شاخص معماری کلاسیک تلقی کرد ، معبدی است که تماما بر اساس اصول ریاضی وتناسبات هندسی طراحی و اجرا شده است .
حجم ساده و جزئیات این بنا زیبا گونه ایطراحی و اجرا شده که حتی خطای چشم انسان نیز در آن اصلاح شده است . معبد پارتنانساختمانی به نظر می آید که تمام خطوط افقی ان کاملا موازی و کلیه ستونها کاملاعمودی ، فاصله بین آنها دقیقا به یک میزان ، قطر آنها به یک اندازه و عمق شیارهایروی ستونهای دور یک بنا از پایین تا بالا یکسان است . باید توجه داشت که در معبدپارتنان یک خط مستقیم وجود ندارد و تمامی نکاتی که ذکر شد و رسیدن به این حد ازکمال ، تنها با تنظیم و تصحیح دقیق هندسی ممکن بوده است .
به لحاظ موارد اشارهشده در فوق ، شاهد بوده ایم که در غرب همواره مکتب ها و سبک های مختلف فکری و هنریظهور کرده و پس از چندی مطرود و به حاشیه رانده شده ، ولی معماری کلاسیک حضوری شاخصو پیوسته در کلیه دوران ها داشته است .
خانه خدایان و یا به عبارتی ، معابدیونانیان باستان منبع الهام بسیاری از ساختمانهای مهم در طی دوهزار و پانصد سالگذشته در غرب بوده است . معابد ، کاخها و بناهای حکومتی روم باستان ، کلیساهایعظیم قرون وسطا در عصر اقتدار مسیحیت ، کاخها ، ساختمانهای مدنی و کلیساها در زمانرجعت به کلاسیسیسم در دره رنسانس ، کاخ ها و کلیساها در عهد اشرافیت باروک ، کاخها ، پارلمان ها و کلیساها در عصر روشنگری و بعد از آن ، آسمانخراش های سر به فلککشیده اوائل قرن بیستم و ساختمانهای حکومتی در عصر فاشیسم ، نازیسم و استالینیسم دربین دو جنگ جهانی ، همواره از معماری کلاسیک الهام گرفته اند .
بدون شک این معماری به صورت الگویی بدون نقص در تمامی اعصار برای بینش ها وتفکرات کاملا متفاوت ، از دموکراسی گرفته تا فاشیسم و سوسیالیسم ، مورد توجه بوده واز آن تقلید شده است .
ساختمانهای ساخته شده به این سبک نیز کاملا متنوع بودهاست . از این معابد بت پرستان تا کلیسای عظیم ، قصرهای باشکوه ، پارلمان ها ونهادهای حکومتی ، بانک ها ، بیمارستانها ، پاساژها ، موزه ها ، ترمینال های مختلفبه این سبک ساخته شده است .
یکی از پروژه های جالب توجه و موفق به سبک نئوکلاسیک ، مجموعه مسکونی رودخانهریچموند در کنار رودخانه تایمز
۸۷-۱۹۸۵ (Richmond Riverside Complex ) است . اینمجتمع مسکونی در لندن توسط کوینلن تری طراحی شده و شامل ادارات ، مغازها و رستورانهای متعدد است . این مجتمع نه تنها لوکس و زیبا است و مورد توجه بازدیدکنندگان واهالی لندن قرار گرفته ، بلکه در بازار رقابت معاملات املاک ، توجه خریداران زیادیرا به خود جلب کرده و ساختمانها به نظر می آید که متعلق به قرن ۱۸ باشد ، ولی تمامامکانات و ضروریات مدرن در آن در نظر گرفته شده است .
از دیگر معماران صاحب نام این سبک می توان از دیمیتری پاپاداکیس ، آلن گرینبرگ ،رابرت آدام ، کلاف ویلیامزالیس و رابرت استرن نام برد .
در اینجا باید متذکر شد کهگرایشی آشکار به سمت معماری نئو کلاسیک و سنت گرایی در بین معماران پست مدرن دیدهمی شود . معمارانی از گروه اخیر همچون رابرت استرن و دوبرادر ، رابرت ولئون کریر ،ساختمانهایی به سبک نئوکلاسیک طراحی کرده اند .
همچنین کارهای معمارانی همچونآلدوراسی و حتی رابرت ونچوری هم اکنون در مجاور طرح های معماران نئو کلاسیک بهنمایش گذاشته می شود . جالب توجه آن که فیلیپ جانسون - معمار مدرنیست و سپس پستمدرنیست معروف - نیز خانه تئاتر جدید (
۸۴- ۱۹۸۱ ) در شهر کیلولند در آمریکا را بهسبک نئوکلاسیک طراحی کرده است . می توان گفت که در حال حاضر ، نظر معماران پست مدرنبه اصول پایدارتر و جاودانه تر گذشته و تاریخ جلب شده است .نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:--

Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 01:27 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis free trial we recommend cialis best buy cialis 20mg we choice cialis uk low dose cialis blood pressure enter site natural cialis cialis 100mg suppliers cialis without a doctor's prescription chinese cialis 50 mg venta de cialis canada
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:16 ب.ظ

Reliable information. Thank you.
how do cialis pills work buy cheap cialis in uk cialis uk next day cialis purchasing cialis 5 mg schweiz only best offers 100mg cialis buy cialis online legal how much does a cialis cost enter site 20 mg cialis cost cialis arginine interactio
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:37 ب.ظ

You stated this very well.
cialis side effects dangers cialis y deporte price cialis per pill cialis usa cost cialis farmacias guadalajara generic cialis generic cialis 20mg uk tarif cialis france cialis pills cialis 20 mg
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:29 ق.ظ

Useful advice. Cheers!
cipla cialis online interactions for cialis trusted tabled cialis softabs cialis generic cialis 5mg what is cialis cialis taglich how do cialis pills work buying cialis on internet canadian discount cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 07:59 ب.ظ

Thanks! Terrific information.
buy original cialis tadalafil tablets cialis generic tadalafil buy cialis en mexico precio prix de cialis cialis tablets australia fast cialis online achat cialis en europe price cialis per pill miglior cialis generico
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:03 ق.ظ

You've made your stand extremely nicely!.
cialis generico lilly 5 mg cialis pharmacie en ligne opinioni cialis generico cialis official site cialis generico milano when can i take another cialis how does cialis work cialis kaufen wo effetti del cialis cialis 20 mg cost
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 09:10 ب.ظ

You have made your point extremely effectively..
cialis dosage acheter cialis kamagra cialis for bph cialis soft tabs for sale cialis for sale south africa cialis lilly tadalafi cialis 20 mg cut in half cialis online nederland non 5 mg cialis generici canadian cialis
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:37 ق.ظ

Thanks, I appreciate it!
tadalafil 20 mg wow look it cialis mexico recommended site cialis kanada bulk cialis cipla cialis online cialis 5 mg effetti collateral wow cialis 20 online prescriptions cialis cialis canadian drugs are there generic cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 08:40 ب.ظ

Wonderful material. Kudos.
cialis sans ordonnance preis cialis 20mg schweiz cialis para que sirve online cialis generic cialis trusted tabled cialis softabs only best offers cialis use acheter cialis meilleur pri comprar cialis 10 espa241a we recommend cialis info
buy tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 08:01 ق.ظ

You have made your stand extremely well.!
acquisto online cialis cialis pills cialis mit grapefruitsaft cialis professional from usa dose size of cialis cialis for sale usa cialis online cialis generique generic cialis with dapoxetine cialis for sale in europa
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:52 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
usa cialis online buy cialis uk no prescription rx cialis para comprar cialis 20 mg cialis canadian drugs cialis online nederland buy generic cialis cialis 5mg billiger 40 mg cialis what if i take order cialis from india
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:45 ق.ظ

Awesome info, Appreciate it.
cialis 20 mg effectiveness achat cialis en suisse cialis generika cialis rezeptfrei cialis 100 mg 30 tablet cialis generisches kanada tadalafil tablets overnight cialis tadalafil cialis reviews order a sample of cialis
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 08:25 ب.ظ

You actually stated that well.
cialis professional yohimbe cialis professional yohimbe cialis kamagra levitra only here cialis pills cialis 5mg generic for cialis viagra cialis levitra tadalafil tablets cialis in sconto cialis pills boards
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Cheers! Wonderful information!
canadian discount cialis only now cialis for sale in us cialis daily reviews cialis rckenschmerzen only now cialis for sale in us cialis kamagra levitra we like it cialis soft gel generic low dose cialis cialis venta a domicilio pastillas cialis y alcoho
cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:28 ب.ظ

Seriously plenty of amazing knowledge.
free cialis cialis canadian drugs only best offers 100mg cialis price cialis per pill buy cialis recommended site cialis kanada cialis canadian drugs cialis super acti cialis prezzo di mercato discount cialis
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:54 ق.ظ

Cheers! Quite a lot of facts!

cialis 05 we choice free trial of cialis low cost cialis 20mg we like it cialis price cialis generic interactions for cialis price cialis best tarif cialis france cialis daily reviews purchase once a day cialis
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:07 ب.ظ

You actually suggested this well.
cialis arginine interactio cialis prices achat cialis en itali look here cialis cheap canada precios cialis peru cialis vs viagra free generic cialis cialis professional yohimbe tadalafil 5mg how to buy cialis online usa
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:19 ق.ظ

Helpful tips. Thank you!
cialis uk we like it safe cheap cialis generic cialis review uk what is cialis generico cialis mexico tadalafil tablets cialis alternative click now cialis from canada generic cialis review uk side effects for cialis
Cialis generic
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:31 ب.ظ

Very good knowledge. Many thanks.
american pharmacy cialis cialis tadalafil online walgreens price for cialis cialis cost tadalafilo cialis manufacturer coupon buy cialis online nz cialis generic tadalafil buy cialis cost price cialis best
canada pharmacies online prescriptions
یکشنبه 1 مهر 1397 10:27 ق.ظ

Cheers! I appreciate it.
canadian pharmacies online prescriptions north west pharmacy canada online pharmacies mexico northwestpharmacy canadian pharcharmy online24 canada medications cheap drugstore online india northwestpharmacy best canadian pharmacies online canadian online pharmacies legal
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:07 ق.ظ

Well expressed indeed. .
cialis 20 mg effectiveness prix cialis once a da cialis 20mg prix en pharmacie cialis 10mg prix pharmaci we like it cialis price cialis 200 dollar savings card cialis 10mg prix pharmaci cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 5mg cialis 05
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:33 ب.ظ

You said it nicely..
walgreens price for cialis does cialis cause gout cialis coupon prezzo cialis a buon mercato tadalafil 20 mg cialis soft tabs for sale sialis sublingual cialis online wow cialis tadalafil 100mg cialis y deporte
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:05 ب.ظ

Thank you. Ample tips.

generic cialis with dapoxetine cialis generique generic cialis 20mg uk safe dosage for cialis cialis generico lilly cialis 20 mg cut in half generic for cialis cialis australian price cialis with 2 days delivery where cheapest cialis
viagra generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:42 ق.ظ

Thank you! A good amount of content.

buy female viagra uk buy brand viagra online without prescription order viagra no prescription prescription viagra uk buy viagra discount how old to buy viagra how to buy real viagra buy viagra prescription how do i buy viagra online buy viagra online prescription
babecolate.com/buy-cialis-overseas.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:19 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
buy cialis cialis farmacias guadalajara cipla cialis online tadalafil 5 mg cialis pharmacie en ligne achat cialis en europe canadian cialis the best site cialis tablets buy cheap cialis in uk cialis savings card
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:18 ب.ظ

Perfectly voiced certainly! !
buying cheap viagra online buy viagra south africa viagra prescription buying cheap viagra online buy sildenafil online cheap buy cheap viagra online usa buy viagra without prescription online where can i buy generic viagra buy viagra paypal get viagra online prescription
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 11:09 ب.ظ

Fantastic content. Cheers.
usa cialis online cialis daily dose generic low cost cialis 20mg cialis prezzo di mercato cialis for bph cialis diario compra buy cialis online legal how to buy cialis online usa venta cialis en espaa cialis cost
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:43 ق.ظ

Fine content. Many thanks.
cialis generique prices on cialis 10 mg cialis pills in singapore tarif cialis france safe dosage for cialis cialis price thailand prix cialis once a da cialis baratos compran uk what is cialis try it no rx cialis
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 04:20 ب.ظ
باور نکردنی! این وبلاگ دقیقا مثل یک پیرمرد من است!
این موضوع کاملا متفاوت است، اما تقریبا همان طرح و طرح دارد
طرح. انتخاب برجسته رنگ ها!
cam4 tokens adder generator 2016
دوشنبه 6 آذر 1396 05:44 ب.ظ
سبک شما بسیار منحصر به فرد است در مقایسه با دیگر
افرادی که از چیزهای خواندن خواسته اند. با تشکر از شما برای ارسال زمانی که شما فرصت، حدس بزن من فقط نشانه این سایت.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکدونی

صفحات جانبی

نظرسنجی

  • مطالب سایت چگونه است؟

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو


Powered by WebGozar

abzarak.com